“Veselības centrs 4” privātuma politika

Mēs

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Veselības centrs 4”, Reģistrācijas Nr. 40003188233, Adrese: Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012; Tālr. 67847100; e-pasts vc4@vc4.lv; interneta vietne: www.vc4.lv.

Personas datu apstrāde Covid-19 pandēmijas laikā līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Par pakalpojumu saņēmēju sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas un/vai testēšanas sertifikātu vai testēšanas pārskatu pārbaudes tiesisko pamatu SIA “Veselības centrs 4” struktūrvienībās.

         Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latvijas Republikā ar 2021. gada 11. oktobri ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Ārkārtējās situācijas laikā. Ārkārtējās situācijas laikā pakalpojuma sniedzēji, tostarp – SIA “Veselības centrs 4” ir saistoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” , kuru 28. punktā noteikts, ka “epidemioloģiski drošā vidē var sniegt un saņemt klātienē pakalpojumus, tai skaitā izklaides un kultūras pakalpojumus, organizēt un apmeklēt pasākumus, piedalīties un apmeklēt sporta norises un sporta sacensības, kā arī piedalīties amatiermākslas kolektīvu darbībā un sniegt un saņemt izglītības pakalpojumus, neievērojot šo noteikumu nosacījumus attiecībā uz sejas masku lietošanu, distances ievērošanu, pulcēšanās ierobežojumiem, darba laiku un citas speciālās epidemioloģiskās drošības prasības, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija un netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi”.

         Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA “Veselības centrs 4” pienākums ir pārbaudīt pakalpojuma saņēmēju atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Pamatojoties uz Datu valsts inspekcijas sniegtajiem skaidrojumiem, par tiesisko pamatu personas datu apstrādē, kas saistīta ar sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu un pārskatu pārbaudīšanu tiek piemēroti sekojoši Vispārīgā datu aizsardzības regulas punkti:

  1. 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, apstrādes nolūku nosakot tiesību aktos,
  2. 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā – aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanai

SIA “Veselības centrs 4” kā datu pārzinim vienlaikus ir saistoši arī pārējie Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās prasības datu apstrādei, proti:

  1. datu apstrāde ir minimizēta, godprātīga attiecībā pret personām, kuru datus apstrādā, likumīga, precīza,
  2. pārzinis apstrādā tikai tādu personas datu apjomu, kāds nepieciešams nolūka sasniegšanai, t.i., nepieciešams tikai konstatēt faktu, ka persona atbilst Ministru kabineta noteikumu kritērijiem,
  3. datu pārzinis neveic attiecīgās dokumentācijas kopēšanu, norakstīšanu, pavairošanu, bet tas ir tiesīgs veikt atzīmi informācijas sistēmā vai datu apstrādes žurnālā par personas atbilstību Ministru kabineta noteikumiem,
  4. datu pārzinis personas datus neapstrādā ilgāk par normatīvajos aktos noteikto termiņu,
  5. datu pārzinis nenodot informāciju trešajām personām, kas nav iesaistītas pakalpojumu saņemšanā.

Mainoties faktiskajiem apstākļiem un normatīvo aktu prasībām, šis rīkojums var tikt pārskatīts un koriģēts. Šis rīkojums ir spēkā līdz tā atcelšanas brīdim.

Jūsu uzticība un privātums Mums ir svarīgs!

Kādēļ apstrādājam Jūsu datus?

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

No kā mēs iegūstam personas datus?

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Cik ilgi glabājam Jūsu datus?

Kā nodrošinām Jūsu datu aizsardzību?

Kādas ir Jūsu tiesības?

Vai Jums ir kādi jautājumi?

Jūsu informēšanai, izmantojam daudzlīmeņu pieeju. Videonovērošanas vietās izvietojam paziņojumus ar brīdinājumu, par videonovērošanu sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informējam par tiesībām saņemt detalizētāku informāciju. Izmantojot Mūsu mājaslapu, tiek izvietoti paziņojumi par šo privātuma politiku, kā arī Jūs varat iepazīties ar informāciju par izmantotajām sīkdatnēm. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu datu aizsardzību, lūdzu, informējiet par to Mūs elektroniski uz e-pasta adresi: vc4@vc4.lv ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Nevilcinies un piesakies jau tagad!