“Veselības centrs 4” privātuma politika

Mēs

Šī ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Veselības centrs 4”, reģistrācijas numurs 40003188233, juridiskā adrese: K. Barona iela 117, Rīga, LV-1012; tālr.: 67847100; e-pasts: vc4@vc4.lv (turpmāk ”Mēs”; ”Mūsu”; ”Mums”) Privātuma politika, kurā mēs izskaidrojam datu subjektiem, piemēram, mūsu mājaslapas un ārstniecības iestāžu apmeklētājiem, pretendentiem, kā arī mūsu sadarbības partneriem un to pārstāvjiem (turpmāk ”Jūs”; ”Jūsu”; ”Jums”) to, kā Mēs īstenojam personas datu apstrādi.

Tā kā Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Mēs esam uzskatāmi par Jūsu personas datu pārzini. Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, ar Mums ir iespējams sazināties:

Šī Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) ”Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk ”Regula”), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu apstrādes jautājumus. Tāpēc arī šajā politikā lietotie termini un to jēga ir tāda pati kā Regulas 4. pantā sniegtajās definīcijās.

Mēs aicinām laiku pa laikam visus datu subjektus rūpīgi iepazīties ar šo politiku, lai iegūtu aktuālo informāciju par Mūsu kā datu pārziņa veiktajiem personas datu apstrādes procesiem, jo tie laika gaitā var mainīties.

Informāciju par Mūsu mājaslapā veikto sīkdatņu apstrādi lūdzam skatīt Mūsu Sīkdatņu politikā.

1. Uz ko attiecas šī politika?

Šajā politikā izklāstītais attiecas uz:

2. Kāpēc Mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Pamatā Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Jūs varētu saņemt augstākās kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši Jūsu izvēlei, nepieciešamībai, nosūtījumam, noslēgtajiem līgumiem. Tāpat Jūsu personas datu apstrāde ir saistīta ar dažādu uz mums attiecināmu normatīvo aktu prasību izpildi. Nodrošinot Mūsu īpašuma, darbinieku un Jūsu drošību, veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Mūsu reģionālos centrus vai centrālo biroju.

Tā kā Mums ir būtiski vienmēr nodrošināt Jūsu informētību par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistīti ar Mūsu pakalpojumiem, mēs Jūsu personas datus varam apstrādāt arī mārketinga nolūkos, ja Mēs esam saņēmuši Jūsu piekrišanu.

Kādas Jūsu personas datu kategorijas mēs apstrādājam, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam šo datu apstrāde ir nepieciešama:

Nr.Datu apstrādes nolūksGalvenās personas datu kategorijas
1.Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un to administrēšana
Pacienta identificēšana·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)
Pacienta pieraksta un vizītes/apmeklējuma noformēšana un reģistrācija·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) ·       Informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī ataino ārstēšanas rezultātus
Līguma par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu noformēšana, noslēgšana un izpilde·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, dzīvesvietas adrese) ·       Veselības informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus ·       Finanšu informācija (banka, bankas konts, kartes numurs)
Normatīvajos aktos noteiktās pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšana, uzglabāšana un lietošana·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) ·       Veselības informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus ·       Finanšu informācija (banka, bankas konts, kartes numurs) ·       Informācija par darbavietu
Medicīnisko pakalpojumu sniegšana, tostarp: ·           pacientu veselības stāvokļa izvērtēšana; ·           medicīnisko izmeklējumu veikšana; ·           nepieciešamo konsultāciju un manipulāciju veikšana; ·           ārstēšanai nepieciešamo medikamentu nozīmēšana.·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) ·       Veselības informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus ·       Finanšu informācija (banka, bankas konts, kartes numurs) ·       Informācija par darba vietu
Norēķinu administrēšana: ·          ar pacientiem par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem; ·          ar apdrošinātājiem atbilstoši pacientiem sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Finanšu informācija (banka, bankas konts, kartes numurs) ·       Informācija par apdrošināšanu  
Pacientu iebildumu/sūdzību izvērtēšana, komunikācija ar pacientiem par to·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) ·       Iebildumu saturs ·       Veselības informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus
Sniegto medicīnisko pakalpojumu kvalitātes kontrole·       Iebildumu saturs ·       Veselības informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus
Komerciālo paziņojumu nosūtīšana·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds,) ·       Kontaktinformācija (e-pasts)
Mājaslapas uzturēšana un darbības nodrošināšana·       Sīkdatnes ·       Apmeklējuma informācija
Lojalitātes programmas uzturēšana·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds) ·       Kontaktinformācija (e-pasts)
Sadarbības partneru piesaiste un norēķinu nodrošināšana·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds) ·       Profesionālā informācija (amats, loma) ·       Finanšu informācija (banka, bankas konts)
2.Normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpilde
Grāmatvedības prasību izpilde saistībā ar medicīnas pakalpojumu sniegšanu·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) ·       Profesionālā informācija (amats) ·       Finanšu informācija (bankas konts, banka, maksājuma kartes dati un numurs) ·       Saņemtie (izmantotie) pakalpojumi
3.Personāla vadības procesu nodrošināšana
Pretendentu atlase·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) ·       Kontaktinformācija (adrese, dzīvesvieta, tālrunis, e-pasta adrese) ·       Profesionālā informācija (amats, loma, kvalifikācija, izglītība, pieredze un cita CV norādītā informācija) ·       Darba pieteikuma saturs un apmācības informācija (piemēram, pieteikuma vēstulē un CV ietvertā informācija, valodu prasmes, citas atbilstošās prasmes u.c.)
4.Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšana
Videonovērošanas veikšana pārziņa īpašuma, personāla un apmeklētāju aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un drošības nodrošināšanai·       Identifikācijas dati (izskats) ·       Videonovērošanas ierakstā esošie dati (personas atrašanās vieta, laiks, izskats, uzvedība)
Lietu vešana tiesu instancēs un citās strīdu izskatīšanas institūcijās·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds) ·       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) ·       Profesionālā informācija (amats) ·       Ar strīda priekšmetu saistīti dati
Pārziņa izmantotās telefona centrāles risinājumu piemērošanas rezultātā iegūtās informācijas apstrāde statistikas nolūkos·       Identifikācijas dati (vārds, uzvārds) ·       Kontaktinformācija (tālrunis) ·       Sarunas ilgums ·       Balss

3. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Mēs Jūsu personas datus varam iegūt galvenokārt šādos veidos:

Gadījumā, ja Jūs pēc savas brīvas izvēles sniedzat Mums personas datus, lūdzam ņemt vērā attiecīgo personas datu iesniegšanas nolūku un ievērot šī nolūka sasniegšanai nepieciešamo un nododamo personas datu apjomu. Mēs lūdzam personas datus norādīt tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās vēstules, pieprasījuma vai jautājuma nolūkā. Īpaši aicinām nenorādīt pārmērīgi detalizētus vai uz konkrēto jautājumu neattiecināmus personas datus.

4. Kāds ir Mūsu veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Jūsu personas datus Mēs mēdzam apstrādāt, pamatojoties uz vairākiem tiesiskajiem (juridiskajiem) pamatiem:

Nr.Tiesiskais pamatsSkaidrojums
1.Līguma noslēgšana un izpilde   (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)·       datu apstrāde, lai veiktu darbības, kas saistītas ar pasākumiem pirms līguma noslēgšanas, noslēgtu līgumu starp Mums un Jums, kā arī lai šo līgumu izpildītu
2.Normatīvo aktu nosacījumu izpilde   (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts)·       datu apstrāde, kas tiek veikta saistībā ar dažādos normatīvajos aktos noteikto uz Mums attiecināmo juridisko pienākumu izpildi
3.Leģitīmās intereses   (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)·       veikt pakalpojumu sniegšanu ·       pārbaudīt Jūsu identitāti pirms atsevišķu pakalpojumu iegādes ·       nodrošināt līguma saistību izpildi ·       saglabāt Jūsu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu ·       izsniegt un administrēt lojalitātes kartes ·       veikt darbības pacientu  piesaistei un/vai noturēšanai ·       segmentēt pacientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai ·       izstrādāt un attīstīt pakalpojumus ·       reklamēt pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus ·       nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt pacientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi ·       novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret Mums ·       nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku ·       nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus ·       nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti ·       administrēt maksājumus ·       veikt video novērošanu biznesa/personu/īpašuma drošībai ·       informēt sabiedrību par savu darbību
4.Jūsu piekrišana   (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)·       datu apstrāde, kas tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kas ir izteikta kā aktīva rīcība, tostarp, vēršoties pie mums un sniedzot Jūsu personas datus vai veicot citas aktīvas darbības*   * datu subjekti piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē, Mūsu interneta mājaslapā vai citā vietā, kurā Mēs organizējam attiecīgās mārketinga aktivitātes   Datu subjektiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pašā veidā, kādā tā dota. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
5.Fizisku personu vitālu interešu aizsardzība   (Regulas 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts)·       datu apstrāde, kas tiek veikta ārkārtas gadījumos nolūkā aizsargāt datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses

4.1. Uz kāda pamata Mēs apstrādājam Jūsu veselības datus?

Saistībā ar medicīnas pakalpojumu sniegšanu Jūsu veselības datus Mēs varam apstrādāt, pamatojoties uz Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišana), kā arī 9. panta c) apakšpunktu (fizisko personu vitālu interešu aizsardzība) un 9. panta 2. punkta h) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskās diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes, ārstēšanas, veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāļiem, kā arī ievērojot 3. punktā minētos nosacījumus un garantijas).

4.2. Uz kāda pamata Mēs veicam datu apstrādi, kas saistīta ar Covid-19 izplatības ierobežošanu?

Mums kā ārstniecības pakalpojumu sniedzējam ir saistoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Lai izpildītu šajos noteikumos minētās prasības, Mums var būt pienākums veikt sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (sadarbspējīgs sertifikāts) pārbaudi. Šāda personas datu apstrāde ir pamatota ar Regulas 9. panta 1. punkta e) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, apstrādes nolūku nosakot tiesību aktos) un Regulas 9. panta 2. punkta i) apakšpunktu (apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs sabiedrības veselības jomā – aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanai).   

4.3. Uz kāda pamata Mēs Jums sūtām mārketinga paziņojumus?

Atsevišķos gadījumos Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī tiešā mārketinga ietvaros. Tiešā mārketinga ietvaros Mēs varam Jums uz e-pastu nosūtīt:

Vienlaikus Mēs aicinām ņemt vērā, ka Mēs īstenosim Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga ietvaros tikai divos gadījumos:

Mēs tāpat lūdzam ņemt vērā, ka Jums jebkurā laikā ir iespēja atteikties no tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas. To var izdarīt šādos veidos:

5. Kā Mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojumu sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu datus, kā arī izvērtējam, vai datu apstrādātāji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.

Tomēr mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Mēs apzināmies, ka Jūsu personas dati satur arī Jūsu veselības datus, tāpēc mēs jo īpaši rūpīgi pieejam personas datu drošības jautājumiem. Mēs kā personas datu pārzinis nodrošinām:

6. Vai mēs veicam automatizētu Jūsu personas datu apstrādi?

Nē.

7. Kam mēs varam nodot Jūsu personas datus un kāpēc?

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu personas datus, izņemot:

Mēs nenododam personas datus citām personām, ja šādai personas datu nodošanai nav tiesiska pamata un nav iepriekš definēts personas datu apstrādes nolūks, kā arī, ja minētās trešās personas, ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām nespēj pārredzami nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un/vai nespēj sniegt pamatotas garantijas, ka tiks nodrošināta personas datu apstrādes drošība un datu subjektu tiesību ievērošana.

Dažādu personas datu apstrādes nolūku izpildei personas dati var tikt nodoti:

8. Vai mēs nododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas?

Nē.

9. Cik ilgi mēs varam uzglabāt Jūsu personas datus?

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  1. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;
  2. kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums vai tiek sniegts pakalpojums;
  3. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts iesniegumā minētais;
  4. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Mēs vai Jūs varam realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
  5. kamēr Mums ir saistošs juridisks pienākums datus glabāt;
  6. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Informāciju par pretendentiem, kas pieteikušies Mūsu vakancēm, Mēs glabājam sešus mēnešus pēc konkursa noslēguma.

Aicinām ņemt vērā, ka medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanas termiņi ir imperatīvi noteikti Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 ”Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, kas ir pieejami šeit:  https://likumi.lv/ta/id/132359-medicinisko-dokumentu-lietvedibas-kartiba.

Kad personas datu uzglabāšanas periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

10. Kādas Jums ir tiesības un kā tās īstenot?

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi.

Jums ir arī tiesības pieprasīt Mums piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Mums veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu; Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi (arī pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz Mūsu leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības bez maksas saņemt kopiju ar saviem apstrādē esošajiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Mūsu darbinieku) tiesībām un brīvībām.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Mūsu pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

  1. rakstveida formā sūtot tos uz Mūsu juridisko adresi;
  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – vc4@vc4.lv.

Saņemot Jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Mēs vispirms pārliecināsies par identitāti, tostarp, ja tas nepieciešams, izmantosim savas tiesības lūgt Jums šajā saistībā iesniegt papildu informāciju, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Mūsu atbildi nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veicam darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kas uzrauga fizisko personu datu apstrādes pasākumu atbilstību normatīvajam regulējumam Latvijā.

Jūs varat realizēt visas iepriekš minētās tiesības, nosūtot pieprasījumu un sazinoties ar mums e-pastā vc4@vc4.lv vai rakstot uz Mūsu juridisko adresi.

Mēs aicinām sazināties ar mums pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas, lai rastu iespējami ātrāko un efektīvāko problēmas risinājumu.

11. Nobeiguma noteikumi

Mums ir vienpusējas tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus šajā Politikā. Spēkā esošā Politikas versija vienmēr tiek ievietota mājaslapā. Mēs saglabājam iepriekšējās politikas versijas, un tās ir pieejamas minētajā vietnē.

DATU APSTRĀDE

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists sabiedrībā ir Reinis Papulis, e-pasts: das@vc4.lv.

Nevilcinies un piesakies jau tagad!